top of page

Contact

תקנון האתר ותנאי שימוש

 

1.      האתר:

1.1    אתר www.lironkatz.com (להלן: "האתר") הינו אתר פרטי/אישי.

1.2    השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. כל אדם המעוניין לבצע פעולה באתר או אשר ביצע  פעולה באתר (להלן: "גולש"),           מצהיר בזאת כי הינו מודע לתנאים אלו וכי קרא אותם בעיון ובקפידה והוא מסכים להם. לפיכך מתחייב הגולש שלא תהא לו או למי מטעמו כל טענה ו/או                 תביעה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד מנהלת האתר (לירון כץ) ו/או מי מטעמה בגין כל פעולה שנעשתה על ידו דרך האתר.

1.3    עניין זה "פעולה באתר"/"שימוש באתר" משמעה – גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או הזמנתם דרך האתר.

1.4    באתר יוצגו המוצרים (צילומים), ובסמוך אליהם יוצגו מחיריהם ו/או הערות מלוות. נתונים אלה יוצגו לצרכי מידע בלבד. תיאור המוצר, לרבות תמונתו ונתוניו                מוצגים באתר ומחייבים את האתר לכל דבר ועניין.

1.5    כל המידע, התמונות, התוכן, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות המשולבים באתר, בתכנה או במאגרי הנתונים הינם מידע בבעלות האתר.

1.6    לעניין זה "תכנה" – לרבות כל התכניות, העזרים, הכלים, הממשקים, הפונקציות והטכנולוגיות האחרות בתכנת המחשב התומכות במערכת האתר;

1.7   מאגר נתונים" – כל מידע הנגיש ללקוח באמצעות התכנה או האתר, לרבות מפרטים של יצירות אמנות ו/או תמונות, מחירים ומידע על זמינות המוצר.

2.    הרשות להשתמש באתר

      הרשות לביצוע פעולה באתר מותרת לכל אדם, ולכל חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל.

3.   התחייבויות הגולש
3.1  הגולש מתחייב שלא:

      א. להעתיק את האתר ו/או חלקים ממנו, לרבות שימוש בתמונות המוצגות באתר.

      ב. להפיץ, להשכיר, לשדר, לתת הרשאת שימוש, להעביר את האתר או חלקים ממנו, לרבות תכנה ו/או מאגרי נתונים, לצד שלישי.

      ג.  לתרגם או ליצור עבודות נגזרות אחרות מן האתר, התכנה או מאגרי הנתונים.

      ד. להכניס שינויים באתר, לרבות בתכנה או במאגר הנתונים.
3.2  הגולש מתחייב כי במהלך שימושו באתר לא יעשה דבר מן הפעולות הבאות:

      א. יעתיק את התמונות הנמצאות באתר – עליהן חל חוק זכויות יוצרים (התשס"ח, 2007).

      ב. ישתמש באתר לביצוע מעשים בלתי חוקיים.

4. פרטי הגולש
4.1  לצורך ביצוע רכישה באתר יידרש הגולש להכניס למערכת האתר את הפרטים הבאים: ת.ז. או ח.פ./ח.צ, שם פרטי ומשפחה/שם חברה (במידה ומדובר בחברה,         יירשם ליד שם החברה שמו של האדם המוסמך לחייבה), טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני.
     הגולש אינו חייב למסור על פי החוק את הפרטים המצוינים לעיל, אולם בלעדיהם לא ניתן יהיה לבצע הזמנה של מוצרים באתר.

4.2 גולש שמסר באתר פרט או פרטים אישיים כוזבים, יינקטו נגדו צעדים משפטיים, לרבות תביעת נזיקין בגין נזקים שנגרמו או עלולים להיגרם למנהלת האתר.

4.3 מנהלת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטי הגולש, כפי שנמסרו על ידו או יימסרו על ידו מעת לעת לצורך יצירת קשר עם הגולש.

5.  ביצוע הרכישה

5.1 גולש המעוניין ברכישת מוצר או מוצרים מהאתר ימלא את הפרטים כאמור בסעיף 4.1 לעיל.

5.2 הגולש יגדיר את המוצרים המבוקשים על ידו באמצעות מנגנון המצוי באתר.

5.3 הגולש יגדיר באתר האם ברצונו לבצע הדפס בבית דפוס העובד עם הנהלת האתר או לרכוש קובץ דיגיטלי בלבד אשר ישמש עבור אדם/חברה לשם עיצוב אתר       אינטרנט או ספר וכדומה, הנמצא באתר. לא תינתן האפשרות לקנות קובץ להדפסה אישית בבית או בבית דפוס שיבחר הלקוח.

5.4 תנאי מוקדם לרכישת מוצר דרך האתר הינו אישור של חברת האשראי לביצוע הרכישה באמצעות פרטי כרטיס האשראי שנמסרו על ידי הגולש.

5.5 אחר קליטת ההזמנה של הגולש במערכת האתר וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע החיוב, תאושר ההזמנה. במידה ולא יתקבל אישור מחברת האשראי, לא         תאושר מספר הזמנה, והנהלת האתר תודיע על כך לגולש טלפונית. הודעה זו תבטל לאלתר את הזמנת הגולש והוא לא יחויב בתשלום.

5.6 מוסכם כי גולש שקיבל מספר הזמנה, העסקה אושרה וכל עוד הזמנתו לא בוטלה על ידי הנהלת האתר, תשמש הזמנתו כהזמנה סופית לכל דבר ועניין ותחשב         כהזמנה בכתב ובחתימת הגולש. הזמנה זו תהא קבילה בין הצדדים ככל רישום או תיעוד מסחרי אחר.

5.7 המחירים המצוינים בסמוך למוצרים המופיעים באתר כוללים מע"מ אלא אם צוין במפורש אחרת.

5.8 במקרה ופריט אינו זמין יקבל הלקוח הודעה בהתאם.

5.9 בשום מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין למקרה בו הזמנה של גולש לא נתקבלה במערכת האתר ו/או לכל בעיה טכנית ו/או          אחרת המונעת מהגולש לבצע הזמנה באמצעות האתר.

6. אופן התשלום

התשלום בגין רכישת מוצרים מן האתר יתבצע כפי שיפורט באתר.

7. משלוח ואספקה

7.1 ההובלה או המשלוח יוזמנו על חשבון המזמין ובאחריותו על ידי אישור בסעיף המתאים באתר.
7.2 המשלוח יתבצע תוך מקסימום 14 ימי עסקים.

7.2 מוצר, שהוזמן על ידי גולש, יישלח אליו תמורת תשלום, אולם הנהלת האתר לא תהא אחראית בגין כל עיכוב שהוא מעבר לשליטתה במשלוח המוצר או בהגעתו         לגולש.

7.3 הנהלת האתר אינה מתחייבת לספק את המוצר לגולש אשר מסר למערכת פרטים שגויים. גולש אשר מסר למערכת פרטים שגויים, אשר בגינם לא סופק המוצר,         יחויב במלוא התשלום עבור רכישת המוצר.

7.4 הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין קלקול במוצר או תקלה בו שנגרמו עקב ביצוע השליחות.

8. ביטול עסקה והחזרת המוצר

8.1 הגולש מצהיר כי הינו מודע לכך שהמוצרים באתר הינם מוצרים המופקים בהזמנה אישית, רק לאחר שביצע את ההזמנה באתר, ואינם "מוצרי מדף". מוצרים אלו        אינם ניתנים להחלפה אלא אם נמצא בהם פגם במוצר המהווה אי התאמה כהגדרתו ב"חוק המכר".

8.2 משכך, עם קבלת המוצר, הן באיסוף עצמי והן ע"י השליח, חלה חובה על הגולש לבדוק את המוצר ובמידה של אי התאמה עליו להודיע להנהלת האתר טלפונית         כי קיימת אי התאמה, ועליו לצרף אסמכתאות התומכות בטענתו. אי הודעה על אי התאמה מיד עם קבלת המוצר, מבטלת את זכות הגולש לקבל החזר כלשהוא         והוא יחשב כמי שקיבל את המוצר.

8.3 רק על מוצר שהוחזר במנגנון כאמור בסעיפים 8.1 ו – 8.2 לעיל, יקבל הגולש החזר כספי בגין כל הסכום שחויב בגינו, למעט דמי המשלוח.

9. מחירי המוצרים המוצגים באתר

9.1 מחיר המופיע בסמוך למוצר המוצג באתר מהווה את הסכום שבגינו יחויב הגולש. אולם, להנהלת האתר שמורה הזכות לבטל רכישה, אם יתברר לה כי נפלה טעות      במחיר המוצר, כפי שצוין באתר, בעת ביצוע ההזמנה.

9.2 הנהלת האתר רשאית לשנות את מחירי המוצרים באתר משיקוליה היא ובכל עת שתחפוץ, והגולש מוותר על כל טענה כלפי הנהלת האתר בעניין זה.

10. זכויות יוצרים

זכות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, קובץ גרפי, טקסט, וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של הנהלת האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר בכתב ומראש. זכויות היוצרים בתמונות המופיעות באתר הינם של הצלמת והאומנית לירון כץ בלבד.

11. שאלות ובירורים

לשאלות ובירורים בנוגע לאופן השימוש באתר ניתן לפנות למשרדנו בטלפון 054-2051505 או בדוא"ל lironktz@gmail.com.

bottom of page